Facebook

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Mozanapló

 

E-learning

Levelezés

Bejelentkezés

Szavazás

Szoktál zenét hallgatni?
Minden nap.
86%
Hetente.
3%
Néha-néha.
3%
Soha.
8%
Összes szavazat: 1060

Határtalanul!

     

 „Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával” 

HiperSuli

A domonkos pedagógia forrásai és alappillérei 

Keresztény emberkép

A nevelésről, a hitről és az erkölcsről való gondolkodásunkat meghatározza az az emberkép, amely a Katolikus Egyház sajátja, és amelyet Aquinói Szent Tamás (1225-1274), a domonkos rend legnagyobb teológusa koherens módon kidolgozott.  Az embert, aki test és lélek egysége, Isten a vele való örök boldogságra teremtette és hívta meg. Értelmet adott neki, hogy megismerje az igazságot, és akaratot, hogy az igazként felismert jót tudja választani és megvalósítani, és ezáltal szabad és boldog lehessen. Az ember érzelmi élete ezt harmonikusan tudja segíteni. Ezért a keresztény erkölcs középpontjában a boldogság áll, és az, hogy a keresztény ember hogyan jut el oda: akkor, ha szabadon képes tenni a jót, vagyis, ha erényes ember. Isten az ember javát akarja, így az Ő törvénye és parancsai alapvetően harmóniában vannak az ember vágyaival. Isten parancsa nem kívülről fenyeget – hanem Isten tesz igazán szabaddá és képessé arra, hogy az ő törvényei szerint éljünk.

Az erényeken, szabadságon, boldogságon alapuló emberképből következik, hogy nem a bűnök és a kötelezettségek vannak a lelki és vallási élet középpontjában, hanem a jól cselekvésnek megtanulása, vagyis az erényekre való nevelés, amelynek része az érzelmi nevelés is. Ennek a következménye Isten parancsainak megtartása. Szeretnénk az önnevelés igényét saját magunkban és a ránk bízottakban felkelteni és fenntartani. Át szeretnénk adni, hogy „jónak lenni jó”. Természetesen tudatában vagyunk annak is, hogy a boldogság, amelyre Isten hívja az embert, saját erőből nem érhető el. Minden jóra törekvésünket Isten segítsége előzi meg. 

Stúdium

A domonkos rend jelmondata – Veritas, Igazság. Ez az igazság sokféleképpen kifejeződhet, mégis egy, hiszen forrása Istenben, az Első Igazságban van, aki a végpontja értelmi keresésünknek. Ezt az Igazságot akarjuk szemlélni, hozzá akarjuk igazítani az életünket, és szeretnénk megismertetni a ránkbízottakkal. Jelmondatunk: „A szüntelenül szemlélt igazságot továbbadni!” Szeretnénk, hogy a ránk bízottak is az igazság, az Örömhír hirdetői legyenek. Ehhez segítséget nyújthat a nyilvános beszéd és az érthető írásbeli kifejezés tanítása.

Az Igazság megismeréséhez és szemléléshez elengedhetetlen a stúdium, Isten szavának, az Ő igazságának állandó tanulmányozása. Szeretnénk saját magunkat állandóan továbbképezni személyes és szakmai szinten egyaránt. Tudatában vagyunk annak, hogy sosem vagyunk „készen”, szeretnénk haladni, fejlődni. A keresztény emberkép és a katolikus hagyomány tükröződik mindannak megközelítésében, amit tanítunk.

A domonkos emberképből következik, hogy fontos nekünk a ránkbízottak értelmének művelése. Szeretnénk őket megtanítani arra, hogy kérdezzenek (ahogyan Aquinói Szent Tamás), merjék értelmüket használni, gondolkodjanak (logikusan), legyen kritikai érzékük, keressék az igazságot. Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak az Isten valóságára és használják az értelmüket; képesek érvelni, de ugyanakkor tudnak a másikat meghallgatni, ráfigyelni. Legyen véleményük, és tudják ezt a másikat tisztelve elmondani. Az értelmi nevelés egyik pontja, hogy szeretnénk szellemi igényességre nevelni, ennek eszköze a könyvek, az olvasás megszerettetése, mint ami az önismeretben, önnevelésben való fejlődés egyik fontos összetevője.

Az érzelmi nevelés és közösségfejlesztés a teljes ember formálásának része. Szeretnénk, ha tanítványaink a szépre és jóra fogékony személyiségekké, Istent és embertársait szerető, alkotásra és boldogságra képes személyekként fejlődnének az iskolás éveik alatt. A szépségre való nyitottság alakítását jól meglapozza a művészeti nevelés, amelyben a tehetség és kreativitás kibontakoztatása teret kap.

Az örömteli közösségi élet nagyon fontos a domonkos nevelésben: nővérekként is közösségben élünk és dolgozunk. Testvéri egységünk elsősorban a nővérek között válik láthatóvá, de kiterjed azokra is, akikkel együtt dolgozunk, és a diákjainkra és azok családjaira is, akiket szolgálunk. Az iskola számos lehetőséget kínál fel olyan közösségek építésére, ahol a gyerekek kifejleszthetik egyediségüket, de megtanulják, hogyan legyenek mások javára.

A hit átadásában is szeretnénk, ha az a teljes embernek szólna. Fontos nekünk a katolikus hit integritása, ezért a hitoktatásban ennek figyelmet szentelünk, szeretnénk, ha hitoktatásunk tartalmi, teológiai szempontból is igényes legyen. Szeretnénk diákjainkat reális önismeretre, a saját magukról szóló igazságra nevelni, s megismertetni őket a katolikus hit és domonkos lelkiség szépségével és gazdagságával, amit az egyházi énekek és szokások különösen is közvetíteni tudnak. Ide jöhetne néhány sor arról, hogy a liturgikus ill. egyházi ének és zene közvetíti a hit tartalmait, ill. hogy miért fontos. 

Történelmünk, szentjeink

A domonkos rend 800 éves történelme és Kongregációnk történelme kimeríthetetlen kincsestár. Szeretnénk, ha ennek a gazdagságnak a fenntartásunkban működő iskolák is részesei lennének. Ezt az identitást kívánja közvetíteni a látható szerzetesi közösség, akik szerzetes tanárként vannak jelen. Fontos számunkra, hogy ez a szerzetesi identitás is érzékelhető legyen. A nővérek szerzetesek, akik nem csak tanítanak, hanem imádkoznak, és a rájuk bízottakat is imában hordozzák. 

Rövid rendtörténet

A Domonkos Rendet, a Prédikátorok Rendjét (OP) Guzman Szent Domokos (1170-1221) Domingo de Guzman) alapította a XIII. sz-ban. Kevésbé ismert szent, bár a kor egyik legnagyobb hatású prédikátora volt. Életműve a Prédikátorok Rendje által maradt fenn az a gazdag örökség, amit az Úristen rajta keresztül adott Egyházának. Életünket a Domonkos Rend négy alappillére (prédikálás, imádság, stúdium, közösség) határozza meg, melyhez Szent Margitot követve Kongregációnk ötödik pillérként azengesztelést is éli. A Rendnek négy ága van: atyák, szemlélődő nővérek (apácák), apostolkodó nővérek (mint a magyarországi domonkos nővérek), világi testvérek.

Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációját 1868-ban alapították Kőszegen. Jelenleg 4 helyen van közösségünk: Kőszegen, Szombathelyen, Budakeszin és Hódmezővásárhelyen. Saját fenntartású intézménye a Kongregációnak 2005-ig csak Kőszegen volt. Hódmezővásárhelyre, ahol a feloszlatás előtt is jelen voltak a nővérek, 2005-ben tudtak ismét visszajönni. A visszatelepedéskor átvették a Mária Valéria Keresztény Óvodát, s a 2020/21-es tanévtől a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájának fenntartását.

 

A Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájának intézményi célkitűzésének irányvonalai a 2020/21-es tanévre 

Iskolánk fő célkitűzési három dimenzió mentén vázolhatók fel.

1. Általános iskolaként fő feladatunk, hogy tanulóinkat érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelően felkészítsük a középfokú iskolai továbbtanulásra, elősegítsük harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésüket készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik és műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése által.

2. Egyházi intézményként célunk, hogy a keresztény értékekre építve művelt, szépre és jóra fogékony személyiségekké, Istent és embertársait szerető, alkotásra és boldogságra képes, közösségi emberré váljanak a tanulók.

3. Művészeti iskolaként pedagógiai célunk olyan művészeti nevelés megvalósítása, amely mélyen a diákok lelkébe ívódik, átszövi mindennapjaikat, gazdagítja ünnepeiket, formálja gondolkodásukat és elmélyíti érzéseiket. A művészeti képzéssel fő célunk megismerteti a múlt értékeit, amely segít azok tovább élésében, a hagyománytisztelet kialakításában. Olyan pedagógiai gyakorlat megvalósítására törekszünk továbbá, ahol a művészetek kultúraközvetítő, továbbá kreativitást, problémamegoldást, önismeretet és társas kultúrát fejlesztő szerepét komplex módon tudjuk fejleszteni.

 

E három dimenzió mentén tűzzük ki feladatainkat és az intézményi tevékenységek is ezek köré csoportosulnak. A három dimenzió egymást áthatja, segíti, s iskolánkat jellemző célkitűzéseinket meghatározza.

Törekszünk rá, hogy iskolánkat a béke és nyugalom jellemezze.

-  Ennek elérése érdekében  erősítjük a  fegyelemet, ami a kiegyensúlyozott munkához ad alapot. - Fontosnak tartjuk a gyerekekkel történő egyéni munkát, a személyükre irányuló egyedi figyelmet. Segítjük azokat, akik a felzárkóztatás lépésénél tartanak, s tehetséggondozással és versenyek való indítással bátorítjuk a kiemelkedőbb képességűeket. Az alsóból a felsőbe való átmenetet, illetve a felsősök önálló tanulását plusz módszertani és önismereti óra választásának lehetőségével támogatjuk. Angol nyelvi lektor és reál tantárgyi versenyekre felkészítő tanár plusz lehetőséget jelent a fejlesztésben.  

- A lelki béke kialakulását és megőrzését segíti a hitéleti nevelés, s a nővérek jelenléte által adódó lelkigondozás.

Fontosnak tartjuk a gyerekek kreatívitásának kibontakozását.

- A hagyományos programjaink mellett a művészeti nevelés erősítésére a keresztény kultúrkincs megismertetése által most nagyobb lehetőségünk nyílik.  

Szeretnénk, ha öröm és közösségi érzés hatná át hétköznapjainkat és ünnepeinket. Ezeknek megtapasztalásában a közöségépítő alkalmak (osztályközösségi és iskolai szinten), a zene közös élménye és a hitélet alkalmai adnak keretet. 

Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 1.

 

 

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000