Facebook

Mozanapló

 

E-learning

Levelezés

Bejelentkezés

Szavazás

Szoktál zenét hallgatni?
Minden nap.
86%
Hetente.
3%
Néha-néha.
3%
Soha.
8%
Összes szavazat: 1060

Határtalanul!

     

 „Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával” 

HiperSuli

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (2 fő) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16.-2025.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezető-helyettesként az intézményvezető munkájának segítése, az intézményvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítésének ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

 

         legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

         cselekvőképesség,

         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett közoktatásvezető szakképzettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

         a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

         a pályázó szakmai önéletrajza,

         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

         intézményvezető-helyettesi program.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báthoryné dr. Licska Anikó nyújt, a +36 (62) 795-208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/058/00269-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola - intézményvezető-helyettes.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A magasabb vezetői megbízás betöltéséről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         helyben szokásos módon

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 19. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000