Módszertani fejlesztés: Filmművészeti műhely

Készítette: Dr. Magyar Andrea és Kakuk Tünde


A módszertani fejlesztés célja: 

A filmművészeti műhely elsősorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának bemutatását szolgálja. A műhely elsődleges célja, hogy a tanulók felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat. Alapvető cél az érzékenység elmélyítése, valamint az audiovizuális kultúra alapelemeinek elsajátítása, a médiumok kínálta élmény- és ismeretszerzési lehetőségek szuverén, differenciált használatára irányuló magatartás fejlesztése. 

A tanulók betekintést nyernek /és némi gyakorlati jártasságot szereznek/ a technikai képreprodukción és képátvitelen alapuló ábrázoló eljárásokba. Megismerkednek a filmek és televíziós műsorok értelmezésének elemi szempontjaival. Megtanulnak különbséget tenni képmás és valóság között, illetve a különféle médiumok, ábrázolási eljárások, műfajok és műsortípusok között.

Tudatosítják az audiovizuális médiumoknak a mindennapi életre és a személyiség fejlődésére gyakorolt kivételes hatását. Olyan szempontokkal és összefüggésekkel ismerkednek, amelyek lehetővé teszik, hogy a médiumokban megjelenő nézetekkel és magatartásmintákkal kapcsolatban reflexív, kritikus viszonyt alakítsanak ki. 

A módszertani fejlesztés célcsoportja: 

Felső tagozatos tanulók.

A módszertani fejlesztés formája: 

Művek, műsorok ill. azok részleteinek csoportos vagy kiscsoportos megtekintése (a  mozgóképi szövegek (film, televízió, videó, komputerjáték, web) terjedelméből adódóan a  kötött órai kereteken belül többnyire csak a szövegek részleteken keresztüli felidézése,  elemzése tervezhető, a műveket a kötött időkereteken kívül kell megtekinteni)

Mozgóképi szövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában: 

kreatív gyakorlati feladatokkal (pl: felidézés, asszociáció, jelenetek, képsorok kiválasztása, csoportosítása, átszerkesztése)

megbeszélés útján (pl. állítások megfogalmazása, feltevések ütköztetése, értelmezés)

Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása: önálló vagy kiscsoportos feladatok (pl. képek  csoportosítása, kollázs-készítés, szöveg-kiegészítés, story-board /rajzos skiccekkel illusztrált beállítás-terv/ ill. jelenet-terv készítése, élőkép /pillanatra megdermedő szituáció/ kialakítása, árnyjáték, főcím-készítés /pl. egy tévéműsor bejelentkező képsora/, kommentár ill. hangalámondás készítés)

Rövid tanulói beszámoló, kiselőadás, demonstráció (pl. művelődéstörténeti, technikatörténeti háttér ismertetése szakirodalom vagy önálló informálódás alapján, optikai eszközök készítése, bemutatása)

Projektmunka: hosszabb időszakra (3-6 hét) kiadott, gyakran több lehetőség alapján választható egyéni vagy kiscsoportos feladatok, tevékenységi  formák (pl. kutatás, adatok, tények, információk összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

 sajtóanyagokra, moziműsorokra, rádió és televízió műsorokra, weblapokra, reklámkampányokra vonatkozóan, esettanulmány készítése, önportré, fotó ill. videoetűd készítése, forgatókönyv készítése, interjú készítése, filmelőzetes megtervezése, ill. elkészítése, logó ill. címlaptervezés, munkanapló készítése)

A projektek tematikája:

1. A média fogalma; Életünk és a média

2. A mozgóképi közlésmód alaptulajdonságai, a mozgóképes kifejezés alapvető kifejező eszközei

3. A mozgóképi elbeszélés. A plánok, kameramozgások; a filmtagolás; a kamera főbb mozgásainak típusai

4. A mozgóképi szövegek rendszerezése, forgatókönyvek, storyline

5. A reklám: A reklám szerepe a demokratikus tömegtársadalmakban (a választás lehetősége és kényszere), befolyásolási technikák a reklámokban

6. A hír: Amitől a hír hírré válik

 

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000