Híreink Liszt Iskola

EFOP 3.3.7

EFOP-3.3.7-17-00022 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben "MESTERFOGÁSOK"

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben”című EFOP-3.3.7-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt.

A projektben részt vevő intézmények:

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Projekt címe:„MESTERFOGÁSOK”

Projekt azonosító száma:EFOP 3.3.7-17-2017-00022 

A támogatás összege: 71 480 706 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósítás ideje: 2018.01.01.- 2020.10.31.

A projekt célja: pályaorientáció, a munkaerő-piaci kompetenciák erősítése innovációs műhelyek keretében.

Rövid összefoglaló a pályázatról:

A Mesterfogások címet viselő program célja, hogy innovációs műhelyfoglalkozások segítségével segítse a gyerekek pályaválasztását, és erősítse a munkaerőpiaci kompetenciájukat. A projekt során megvalósult valamennyi program, konferencia, illetve szakmai műhely a szabadidőben zajló informális, nem formális tanulás, mint kimeríthetetlen lehetőségeket rejtő tanulási forma kihasználására törekedett. Olyan informális és nem formális tanulási módszereket dolgoztunk ki, amelyek gazdagítják a tanulási lehetőségeket, a személyiség teljes kibontakozását és megismerését. A foglalkozások során a legfontosabbnak tartottuk, hogy élményekkel gazdagodjanak a gyermekek. Ezért az élményközpontú tanuláshoz szükséges terek kialakítására is törekedtünk az iskolán belül. Szerettük volna, hogy tudatosan készüljenek a tanulók felnőtt életükre, a feléjük áramló információtömegből kiszűrjék a számukra használható tudást, és képesek legyenek a megfelelő döntések meghozatalára. A projekt során kiemelt célunk volt, hogy a gyermekek tapasztalatszerzése sokoldalú legyen, ezért a kreatív oldalukat is felhasználhatták. Hangsúlyt fektettünk a csapatmunkára és az egymás közötti kommunikációra, és arra, hogy sikerként éljék meg a közös munkát.

A módszertani fejlesztés tematikájának és módszertanának kidolgozása mindhárom bevont intézményben megtörtént. A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola a „A lehetőségek tárháza”, a Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola a „Bűvös Liszt” és a Németh László Gimnázium, Általános Iskola a „Találd meg az utad” címmel készítette el a 3 módszertani fejlesztést. Ezek a módszertani fejlesztések összegzésre kerültek 1-1 dokumentummá.

  1.        Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola: „Bűvös Liszt”

Médiaműhelyek működtetése:

–       Animációs műhely

–       Filmművészeti műhely

–       Fotóművészeti műhely    

–       Honlapkészítő műhely

–       Sulirádió műhely

–       Iskolaújság műhely   

  1.        Németh László Gimnázium, Általános Iskola: „Találd meg az utad!”

Innovációs műhelyek működtetése:

–       Vállalkozói kompetencia fejlesztése műhely I.

–       Vállalkozói kompetencia fejlesztése műhely II. 

–       Drámapedagógiai/fórumszínház műhely 9-11-12 éves korosztály számára

–       Kommunikációs műhelymunka IKT-eszközök felhasználásával

–       Pályaorientációs műhely

–       Stratégiai és kommunikációs játékok

  1.        Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola: „A lehetőségek tárháza”

Élményműhelyek működtetése:

–       WUNDERLAND: Angol I. és Angol II., Német I. és Német II. Magyar I. és Magyar IiI

–       MUTASD MEG MAGAD! (1-2-3-4): Média, Média Gyakorlat, Stúdió

–       ROBOTOLJUNK!: Elmélet, Gyakorlat

–       GÉZ- HELYZET: Biológia, Sport, Gyakorlat

–       CSI-SZI: Fizika, Kémia, Gyakorlat

  1. A projekt kapcsolódás a Nemzeti alaptanterv célkitűzéseihez: 

Hazánk jövőjét meghatározza az oktatás minősége. A legfontosabb cél, hogy a diákok általános műveltsége, tudásszintje megfeleljen a hazai és nemzetközi elvárásoknak, egyéni és közösségi érdekeket szolgálva használható, bővíthető tudással rendelkezzenek, a folyamatos alkalmazkodni tudás kialakuljon. Fő feladatunk a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a korai iskolaelhagyók számának csökkentése, a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak valamint munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése.

A NAT életkori csoportokra tagolja a pályaorientációs feladatokat. 1-8. évfolyamon történik a személyes életből vett tevékenységek, feladatok azonosítása, megismerkednek a társas környezetben élők tevékenységeivel, feladataival, munkájukkal, a munkahelyek jellemzőivel. Az első 4 évfolyamon játékos tevékenységek révén ismerkednek munkatevékenységekkel, szakmákkal. 5-6. évfolyamon a saját környezetünkben megismerhető munkatevékenységek, szakmák, munkát végző személyek szerepének megismertetése a cél, egyben képesek legyenek személyes vélemények megfogalmazására az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 7-8. évfolyamon cél az életkori sajátosságainak megfelelően saját életpálya lehetőségeik megítélése saját társadalmi és egyéni adottságaik alapján. Megismerkednek a megélhetést biztosító munkára való alkalmasság, képesség összetevőivel (szaktudás, tanulás, személyiségjegyek).

Valamennyi program, konferencia előadás, illetve szakmai műhely a projekt célkitűzéseivel összhangban a szabadidőben zajló informális, nem formális tanulási forma kihasználására törekedett. A projektben a tevékenységek az élménypedagógiára épültek. A kiemelt cél a projekt során a sokoldalú tapasztalatszerzés, a kommunikáció, az együttes munka megtapasztalása, a kreativitás fejlesztése és a tanulók sikerélményhez juttatása. Fontos, hogy tudatosan készüljenek a tanulók a felnőtt életükre.

A projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó tervek: A megfogalmazott célok, a kidolgozott módszertani anyag, a rendelkezésre álló eszközök alapján folytatjuk működésünket. 

A projektben megvalósult tevékenységek eredményei a szervezet mindennapi működésébe integrálva biztosítják a fenntartás és fejlődés további lehetőségeit.

 intézmények pedagógiai programjában történő megjelenése biztosítja a fenntartást.

A projekt fizikai befejezésétől számított 3 évig vállalja:

– a kifejlesztett módszertan beépítését a bevont köznevelési intézmény pedagógiai programjába,

– a módszertani fejlesztések keretében kidolgozott szakmai anyagok évenkénti felülvizsgálatát és szükség szerinti aktualizálását,

–      4 db nem formális pedagógiai program megvalósítását iskolai tanévenként az alábbiak szerint:

A fenntartási időszak programjait a fizikai befejezéstől számítva legalább 3 teljes tanévre kiterjedő időszakon keresztül kell megvalósítani úgy, hogy valamennyi tevékenységet a projekt megvalósítási időszakával azonos szakmai tartalommal szükséges tervezni. 

https://sway.office.com/x23LF8WVCyHhKrPb?ref=Link