Híreink Liszt Iskola

Szentek

Árpád-házi Szent Margit (1242-1270)

Árpád-házi Szent Margit viharos korszakban látta meg a napvilágot. Szülei: IV. Béla király és Laszkarisz Mária királyné. Margit körülbelül 10 éves lehetett, amikor apja a királyi palota közelében, a Nyulak szigetén felépíttette a Boldogasszony Kolostort a domonkos nővérek számára. Ennek a kolostornak a romjai ma is megtalálhatók Budapesten, a Margit-szigeten. Szent Margit – mint magyar királylány – áldozatul ajánlotta fel életét Magyarországért.

Aquinói Szent Tamás (1225-1274)

Aquinói Szent Tamás, később egyházdoktor, nemesi családban született, a mai Olaszország területén, Roccaseccában. Ifjúként, családja akarata ellenére lépett a Domonkos Rendbe. A katolikus egyház legnagyobb (skolasztikus) teológusaként és filozófusaként tartjuk számon. A katolikus iskolák, és minden tanuló, tanár védőszentje. XXII. János pápa 1323-ban avatta szentté. Ünnepe január 28. (a régi domonkos naptárban március 7.).

Szent Balázs (?-316)

Február hónap jeles szentje a vértanú püspök Szent Balázs. Születése pontos ideje ismeretlen. Azt tudjuk, hogy 316. február 3-án halt meg. Blasius/Balázs örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta.

Szent Mátyás (?-80)

Mátyás apostolról az Apostolok Cselekedetei első fejezetében a következőt olvashatjuk: Az Úr tanítványai közé tartozott. Követte Jézust "János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig". Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy velük együtt „tanúskodjék Krisztus föltámadásáról”.

Szent József (Kr.e 30. körül – I. század)

Személye Jézus betlehemi születése kapcsán vált ismertté. József Názáretben lakott, de „Dávid házából és nemzetségéből származott” (Lk 2,4). Ez a kifejezés valószínűleg azt jelenti, hogy a dávidi család jelentősebb ágához tartozott. Jegyességre lépett a fiatal, szintén Dávid házából származó Máriával. Még mielőtt házasságot kötöttek volna, Máriát áldott állapotban találta. Megrendült, de egy álomban felszólítást kapott, hogy vegye feleségül Máriát, és vállalja a születendő gyermeket, aki a rég megígért Messiás, Isten Fia lesz.

Szent Katalin (1347-1380)

Sienai Szent Katalin a toscanai Sienában született, már fiatalon harmadrendi domonkos lett. Különösen is jelentős szerepet játszott a pápaság avignoni fogságának lezárásában; az épp akkoriban kezdődő nagy nyugati egyházszakadás idején pedig az egyház megosztottsága ellen küzdött. 1461-ben II. Pius pápa szentté, VI. Pál pápa egyházdoktorrá avatta. Olaszország, Róma, és a kommunikációs eszközök patrónusa. Ünnepe: április 29.

Szent Domonkos (1170-1221)

Domonkos a mai Spanyolország területén, az ókasztíliai Caleruegában született. „Anyja még Domonkos fogantatása előtt látomásban szemlélte, hogy kiskutyát hord méhében, amely szájában egy fáklyát visz, és méhéből kijőve az egész világot lángra gyújtja. Ez jelképesen mutatta, hogy tőle kiváló prédikátor fogan majd, aki a szent tudomány ugatásával a bűn által elkábított lelkeket virrasztásra rázza fel, és a tüzet, melyet az Úr Jézus hozott a földre, az egész világon elterjeszti.” (Libellus 5.)

Szent Gellért (980-1046)

A Szeged-Csanádi Egyházmegye fővédőszentje 980 körül Velencében született. A Gellért szerzetesi nevet édesapja tiszteletére vette föl, aki szentföldi zarándokútja során halt meg. 1030-ban csanádi püspök lett, szervezte az egyházmegyét. 1046. szeptember 24-én, a pogánylázadás alkalmával két püspöktársával együtt a hitért vértanúhalált szenvedett. 1083-ban avatták szentté.

Szent István (969/70-1083)

Esztergomban született 969 körül. A keresztény hitre térve Szent Adalbert püspök megkeresztelte. 1000-ben Magyarország királyává koronázták. Feleségével, Boldog Gizellával és fiával, Szent Imrével a magyar család első szent példáját adják. Tíz püspökséget, több kolostort alapított, az egyházi életet messzemenőleg támogatta. 1038. augusztus 15-én halt meg, és Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony-székesegyházban temették el. 1083. augusztus 20-án ugyanitt avatták szentté.